Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Κάμψη

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Κάμψη καλούμε την καταπόνηση η οποία προέρχεται απο επίδραση ροπής κάμψης πάνω σε ένα στερεό σώμα. Η ροπή κάμψης μπορεί να προέρχεται είτε απο την επενέργεια μιας διατμητικής δύναμης όπως δείχνουν τα σχήματα 1, 2, 3, 5 και 6 είτε απο την επενέργεια μιας συγκεντρωμένης ροπής κάμψης όπως δείχνει το σχήμα 4. Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί η διαφορά μεταξύ κάμψης και λυγισμού μιας και υπάρχει συνήθως σύγχηση μεταξύ των δύο αυτών διαφορετικών καταστάσεων. Η κύρια διαφορά μεταξύ κάμψης και λυγισμού είναι πως η μεν κάμψη προκαλείται απο διατμητικά φορτία, ο δε λυγισμός απο ορθά φορτία. Ένα παράδειγμα λυγισμού δείχνει το σχήμα 7.

Αναλυτικότερα στο σχήμα 1 έχουμε μια πρόβολο δοκό η οποία φορτίζεται στο ελεύθερο άκρο της απο μια δύναμη F. Ως γνωστόν η ροπή που αναπτύσεται είναι ίση με τη δύναμη F επί την εκάστοτε απόσταση x απο το ελεύθερο άκρο της. Έτσι η ροπή κάμψης που αναπτύσεται έχει την κατανομή που παρουσιάζεται στο σχήμα 2, όπου πέρνει τη μέγιστη τιμή της στο πακτωμένο άκρο στα δεξιά. Το σχήμα 3 δείχνει την παραμορφωμένη κατάσταση όπου μπορούμε να διακρίνουμε πως οι πάνω ίνες της δοκού εφελκύονται ενώ οι κάτω θλίβονται.

Οι ορθές τάσεις που αναπτύσονται στη δοκό δίνονται απο τη σχέση: σ = (Μ(x)/I)*z και παρουσιάζονται στο σχήμα 2. Στη σχέση αυτή έχουμε:

  • Μ(x):ροπή κάμψης στο σημείο χ
  • Ι: δευτεροβάθμια ροπή αδράνειας ως προς τον αξονα της καμψης
  • z: απόσταση απο το μέσον της δοκού

Θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί κλείνοντας πως η μέγιστη τάση σmax που ισούται με (Μmax/I)*zmax δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το όριο διαρροής μειωμένο κατά τον συντελεστή ασφαλείας ώστε να μην υπάρχει αστοχία.

Τα σχήματα 5 και 6 δείχνουν πιο σύνθετες καταστάσεις.