Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

EINECS

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο κωδικός EINECS ( συντομογραφία του European Inventory of Existing Chemical Substances) αποτελεί έναν αριθμό που δίνεται και με τον οποίο καταγράφεται κάθεμία χημική ουσία που παρέχεται ή και χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου του 1971 έως και την 18η Σεπτεμβρίου του 1981. Η λίστα δημιουργήθηκε βασιζόμενη του νόμου 67/548/EEC που αφορά τις ειδοποιήσεις σε συσκευασίες με επικίνδυνες ουσίες όπου οι σχετικοί πλέον αριθμοί EINECS είναι υποχρεωτικό να εμφανίζονται και να αναγράφονται σε αυτές.

Την 19η Σεπτεμβρίου του 1981, η λίστα αντικαταστάθηκε από την αντίστοιχη European List of Notified Chemical Substances (ELINCS). Πλέον όλες οι "νέες" ουσίες που εισήχθησαν στην Ευρωπαική αγορά παρουσιάζονται με τον σχετικό τους αριθμό EINECS μετά το πέρας μετατροπής τους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αριθμός ELINCS είναι εξίσου υποχρεωτικό να αναγράφεται σε συσκευασίες με τις αντίστοιχές τους ουσίες.

Ο αριθμός EC προτiμάται περισσότερο στις μέρες μας σε αντίθεση με τον μεταμοντέρνο του "EINECS/ELINCS" αριθμό, μα αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με την επιτροπή αριθμών ενζύμων, πιο γνωστή και ως Enzyme Commission EC number.

Υπάρχουν γύρω στις 100.196 διαφορετικές ουσίες στους καταλόγους της EINECS.

Η δημιουργία του

Ο αριθμός EINECS είναι ένα σύστημα επταψηφίου αριθμού της μορφής 2XX-XXX-X or 3XX-XXX-X, με έναρξή του το: 200-001-8.

Ο αριθμός ELINCS είναι ένα σύστημα επταψηφίου αριθμού της μορφής 4XX-XXX-X, με έναρξή του το: 400-010-9.

Ο αριθμός EINECS/ELINCS/EC δύναται να γραφεί με μία γενική μορφή παρουσίασης ως :

  NNN-NNN-R
  123-456-0

Όπου ο παράγων R αποτελεί το ψηφίο ελέγχου (check digit) και ο N αποτελεί έναν καθοριστικό αριθμό σειράς (sequential number). Tο ψηφίο ελέγχου (check digit) παράγεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

\frac{1N + 2N + 3N + 4N + 5N + 6N}{11} = Q + \frac{R}{11}

Όπου το Q αποτελεί έναν ακέραιο που δεν λαμβάνεται υπόψιν στην συνέχεια.

Σχετικά άρθρα

  • Κωδικός CAS
  • REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)

Εξωτερικές πηγές